Kubaliswa mihla namalanga ngokuthi lubheda kangakanani uhlelo lokubuyiselwa komhlaba njengoba kukhona amanye amapulazi athi uma esebuyiselwe emiphakathini eyayiphucwe umhlaba agcine esephenduke umhume wabaphangi ngoba engasetshenziswa. Kwezinye izindawo abanye bafa izingxoxo zingaphothuliwe. Kanti kokunye imiphakathi isala ixabana yodwa ngoba kukhona abasuke befuna umhlaba ekubeni abanye bencamela isinxephezelo semali kuphela.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol
to top